Scoala mamelor

Acest website este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013 - 2014 - partea a 2-a

Drepturile copilului tau

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul școlar 2013-2014

(continuare)

 

Cap. VII A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

Art. 24. - (1) Părinții copiilor, care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă, completează o nouă cerere-tip de înscriere în doua etapă, pe locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ pentru care există locuri disponibile, afișate conform prevederilor art. 23. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ vor fi respinse de aplicația informatică.
(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.
Art. 25. - (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, după procedura menționată în prezenta metodologie.
Art. 26. - (1) După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere depuse pentru a doua etapă de înscriere, unitățile de învățământ analizează și soluționează cererile părinților, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
(2) Procedura specifică, menționată la alin. (1), este comunicată prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, conform calendarului înscrierii.
(3) Comisia județeană/a municipiului București are obligația de a informa MEN cu privire la procedura menționată la alin. (1).
Art. 27. - La încheierea operațiilor menționate la art. 26, conform calendarului înscrierii, se afișează lista candidaților înmatriculați la fiecare unitate de învățământ.
Art. 28. - (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.
(2) Comisia județeană/a municipiului București asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în funcție de opțiunile părinților, de numărul de locuri disponibile și de criteriile de departajare anunțate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situațiilor menționate la alin. (1), comisia județeană/a municipiului București utilizează locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se face în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare generale și specifice din prezenta metodologie.
(5) În situații excepționale, comisia județeană/a municipiului București poate decide repartizarea copiilor în clase, cu depășirea numărului maxim de elevi prevăzut de lege, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 29. - Comisiile județene/a municipiului București rezolvă, în a doua etapă de înscriere, orice altă situație referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.Cap. VIII Asigurarea dreptului la educație al tuturor copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2013-2014

Art. 30. - (1) După încheierea celei de-a doua etape, comisiile județene/a municipiului București analizează rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, le compară cu rezultatele recensământului și se asigură că toți copiii recenzați sunt înmatriculați la o unitate de învățământ.
(2) Dacă analiza menționată la alin. (1) demonstrează că există copii recenzați neînscriși în nicio unitate de învățământ, ISJ/ISMB și unitățile de învățământ, împreună cu autoritățile administrației publice locale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul școlar 2013-2014.
Art. 31. - (1) Copiii care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2013-2014, dar care nu au fost înmatriculați sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere, vor fi distribuiți de comisia județeană/a municipiului București, cu respectarea interesului educațional al copilului, a prevederilor prezentei metodologii și ținând cont de solicitările părinților.
(2) Distribuirea acestora se face la școala de circumscripție sau la altă unitate de învățământ pentru care optează părintele, pe locurile disponibile.
(3) În cazul în care pentru o unitate de învățământ există mai multe cereri decât locuri libere, departajarea se face în funcție de criteriile menționate la art. 10, conform prevederilor din prezenta metodologie.
(4) CJRAE/CMBRAE vor continua să asigure, la solicitarea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii.
Art. 32. - Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în unitățile cu predare în limba unei minorități naționale, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și cu calendarul aprobat.
Art. 33. - (1) La stabilirea planurilor de școlarizare, ISJ și ISMB vor lua toate măsurile pentru a asigura dreptul la educație în limba maternă al tuturor copiilor, alocând unităților de învățământ/secțiilor cu predare în limba respectivă un număr de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc să studieze în limba maternă respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru asigurarea dreptului copiilor aparținând minorităților naționale de a studia în limba maternă, respectiv dreptul de a studia limba maternă, conform legii.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică în egală măsură pentru asigurarea dreptului copiilor de a studia în limba română, în zonele în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în altă limbă.
Art. 34. - (1) În localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în limba română și există unități de învățământ/secții cu predare în limba unei minorități naționale, comisiile județene și a municipiului București vor lua toate măsurile pentru a asigura accesul oricărui copil din localitate la studiul în limba maternă, prin stabilirea de circumscripții școlare specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă.
(2) Dacă în localitățile menționate la alin. (1) există un număr mic de unități de învățământ cu predare în limba unei minorități, atunci inspectoratele școlare respective pot decide să nu aloce circumscripții școlare pentru aceste unități de învățământ. În acest caz, părinții copiilor care au ca limbă maternă limba minorității respective pot solicita înscrierea la oricare dintre unitățile de învățământ cu predare în limba respectivă.
(3) Pentru unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale din localitățile menționate la alin. (2), înscrierea copiilor aparținând minorității naționale respective se face în prima etapă de înscriere, aplicând criteriile generale și criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare unitate de învățământ, conform prevederilor art. 10.
(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică în mod similar pentru unitățile de învățământ cu predare în limba română, din localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare într-o limbă a minorităților naționale.
Art. 35. - (1) În localitățile în care funcționează unități de învățământ teologic/ confesional care școlarizează nivelul de învățământ primar, inspectoratele școlare decid dacă acestor unități li se alocă sau nu circumscripție școlară.
(2) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (1) li se alocă circumscripție școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută, la cap. V, VI și VII.
(3) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (1) nu li se alocă circumscripție școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută la cap. X, pentru unitățile de învățământ particular.Cap. IX Înscrierea în învățământul special

Art. 36. - (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.
Art. 37. - (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială.
(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.
(3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte.
(4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.


Cap. X Înscrierea în învățământul particular

Art. 38. - (1) ISJ și ISMB solicită unităților de învățământ particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregătitoare.
(2) Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor care își fac debutul școlar în anul școlar 2013-2014 într-o unitate de învățământ, la solicitarea unităților de învățământ particular autorizate sau acreditate, ISJ și ISMB includ oferta unităților de învățământ particulare în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și o comunică școlilor din învățământul de stat.
(3) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților, inclusiv informații referitoare la unitățile de învățământ particular autorizate sau acreditate care au în ofertă clase pregătitoare.
(4) Școlile din învățământul de stat vor oferi părinților informații doar despre acele unități de învățământ particular care au transmis informațiile necesare către ISJ/ISMB.
Art. 39. - (1) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular, care au solicitat includerea ofertei lor de școlarizare în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, se face prin completarea și validarea cererii-tip de înscriere și respectarea procedurilor prevăzute în prezenta metodologie.
(2) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular prevăzute la alin. (1) se face în prima etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art. 40. - (1) În cazul în care părintele dorește înscrierea la o unitate de învățământ particular, care nu a dorit includerea ofertei sale de școlarizare în aplicația informatică, înscrierea se face de către părinte direct la unitatea de învățământ, conform procedurilor stabilite de aceasta.
(2) La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unitățile de învățământ particular menționate la alin. (1) transmit ISJ/ISMB informațiile referitoare la elevii înmatriculați în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I.Cap. XI Înscrierea în unitățile de învățământ care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale

Art. 41. - (1) Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, la unitățile de învățământ care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale, denumite în continuare unități de învățământ alternativ, se face de către părinte, în conformitate cu propriile opțiuni, cu numărul de locuri alocat claselor organizate conform principiilor specifice alternativei educaționale și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Unitățile de învățământ alternativ de stat vor fi incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare.
(3) Unitățile de învățământ alternativ particular autorizate sau acreditate care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor transmite inspectoratelor școlare toate informațiile necesare pentru a participa la procedurile prevăzute de prezenta metodologie.
(4) Unitățile de învățământ alternativ de stat, precum și cele particulare autorizate sau acreditate, care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, vor stabili criteriile specifice de departajare, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(5) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților, informații referitoare la unitățile de învățământ alternativ autorizate sau acreditate din județ/municipiul București, care au în ofertă clase pregătitoare și care îndeplinesc condițiile precizate la alin. (2) și (3).
Art. 42. - (1) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care au constituită circumscripție școlară, se vor parcurge etapele de înscriere prevăzute de prezenta metodologie.
(2) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care nu au constituită circumscripție școlară, părinții se vor adresa, pentru înscriere, direct unității de învățământ dorite. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la aceste unități de învățământ se face în prima etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ alternativ solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art. 43. - Înscrierea la unitățile de învățământ alternativ particulare se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, referitoare la înscrierea în învățământul particular.
Art. 44. - La încheierea tuturor etapelor de înscriere, inspectoratele școlare vor colecta, de la unitățile de învățământ alternativ a căror ofertă nu a fost inclusă în aplicația informatică, situația înscrierilor în clasa pregătitoare, pentru fiecare alternativă educațională.Cap. XII Înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv

Art. 45. - (1) Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2012-2013 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, vor fi înmatriculați în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
(2) În sensul prezentei metodologii, locurile disponibile la clasa I, pentru înscrierea copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv și nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2012-2013, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, se stabilesc după cum urmează:
a) dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2012-2013 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă;
b) dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2012-2013 este mai mic decât 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2012-2013.
(3) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa I a copiilor care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2012-2013 și care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscriși în clasa pregătitoare. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice menționate la alin. (3) se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 7.
(5) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) și (3) se face în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.
(6) Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor menționați la alin. (1) și (3) se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online.
Art. 46. - (1) Copiii care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea în clasa I, la școala de circumscripție, vor fi înscriși la unitatea de învățământ solicitată, în urma unei solicitări scrise depuse de părinte la unitatea de învățământ, în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.
(2) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, se face conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare menționate la art.10, în limita locurilor disponibile, în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.
Art. 47. - (1) În situații excepționale, în funcție de numărul solicitărilor pentru înscrierea direct în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba depășirea efectivului maxim de 25 de elevi la clasă, pentru a asigura cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor.
(2) În situații excepționale, inspectoratele școlare pot solicita MEN înființarea unor noi clase I, în cazul în care numărul solicitărilor depuse de părinții copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) justifică acest lucru sau în cazul în care unitatea de învățământ nu a avut clasă pregătitoare în anul școlar 2012-2013. Înființarea acestor clase se va face doar dacă în acele unități de învățământ există săli de clasă disponibile, în care procesul de învățământ poate fi organizat în mod corespunzător.
(3) În situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor din circumscripția școlară menționați la art. 45, inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa I.
Art. 48. - Informațiile cu privire la locurile disponibile la clasa I, pentru înscrierea copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, sunt puse la dispoziția părinților de către unitățile de învățământ, prin afișare la sediul unității de învățământ și pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea are site propriu. Informațiile sunt puse la dispoziția părinților și prin publicarea pe site-ul inspectoratului școlar.


Cap. XIII Coordonarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar

Art. 49. - (1) Coordonarea, la nivel național, a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar este asigurată de Comisia națională.
(2) Comisia națională se compune din:
a) președinte – secretar de stat din MEN;
b) vicepreședinți – personal cu funcții de conducere din MEN;
c) 1-3 secretari – inspectori de specialitate din MEN;
d) 4-5 membri - directori și inspectori de specialitate din MEN.
(3) Componența nominală a comisiei naționale se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.
Art. 50. - Atribuțiile comisiei naționale sunt următoarele:
a) stabilește modelul cererii-tip de înscriere și îl transmite comisiilor județene/a municipiului București;
b) asigură aplicația înformatică pentru înscrierea copiilor în învățământul primar;
c) instruiește președinții comisiilor județene/a municipiului București;
d) elaborează și transmite ISJ/ISMB instrucțiuni referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar;
e) asigură transmiterea informațiilor referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2013-2014, către mijloacele de comunicare în masă, pentru a asigura transparența și informarea părinților și a publicului interesat;
f) controlează și îndrumă acțiunile legate de înscrierea copiilor în învățământul primar în județele țării, urmărind respectarea prevederilor prezentei metodologii;
g) procesează cererile – tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și realizează repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea – tip. Transmite inspectoratelor școlare și unităților de învățământ lista candidaților admiși și a numărului de locuri diponibile, după repartizarea acestor candidați;
h) poate numi delegați ai Comisiei naționale, care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor județene/a municipiului București și a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ;
i) analizează desfășurarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar la nivel național, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile județene/a municipiului București de înscriere, și prezintă concluziile acestei analize conducerii MEN;
j) propune ministrului educației naționale modificări ale metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar.
Art. 51. - (1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar este asigurată de comisia județeană/a municipiului București.
(2) Comisiile județene/a municipiului București organizează comisii de înscriere în unitățile de învățământ.
Art. 52. - (1) Comisia județeană/a municipiului București este numită prin decizie a inspectorului școlar general și este compusă din:
a) președinte - inspectorul școlar general sau un inspector școlar general adjunct;
b) secretari - 1 – 3 inspectori școlari;
c) membri - 1 - 5 inspectori școlari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.
(2) Inspectorii școlari pentru învățământ primar și pentru învățământul preșcolar, informaticianul inspectoratului și, după caz, inspectorul de limba și literatura maternă/inspectorul pentru minorități fac parte din comisia menționată la alin. (1).
(3) Comisiile județene și comisia municipiului București au următoarele atribuții:
a) organizează, monitorizează și răspund de modul de desfășurare a acțiunilor de înscriere a copiilor în învățământul primar, în județul respectiv/municipiul București, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei metodologii;
b) răspund de transmiterea prezentei metodologii și a tuturor reglementărilor privitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I în unitățile de învățământ care școlarizează nivelul de învățământ preșcolar și primar;
c) răspund de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a părinților și a publicului larg cu privire la acțiunile de înscriere a copiilor în învățământul primar;
d) elaborează, împreună cu directorii unităților de învățământ, un plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea înscrierii copiilor în învățământul primar; acest plan cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei acțiunilor de consiliere și de orientare a părinților copiilor înscriși la grădiniță în grupa mare;
e) stabilesc planul de școlarizare, în funcție de rezultatele recensământului copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul școlar și de capacitatea de cuprindere a școlilor, precum și în funcție de numărul cererilor de înscriere depuse conform prevederilor prezentei metodologii și anunță unităților de învățământ numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare;
f) introduc în aplicația informatică numărul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de învățământ, conform planului de școlarizare aprobat, respectiv conform datelor furnizate de unitățile de învățământ particular;
g) asigură crearea unei baze de date la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel județean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce urmează să fie cuprinși în clasa pregătitoare, așa cum sunt acestea trecute în cererea-tip de înscriere și coordonează completarea bazei de date;
h) numesc, prin decizie a inspectorului școlar general, în fiecare unitate de învățământ care va avea clase pregătitoare, o comisie de înscriere formată din directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfășurare a operațiunilor legate de crearea bazei de date pentru repartizarea copiilor în clasa pregătitoare;
i) instruiesc persoanele care fac parte din comisiile de înscriere din unitățile de învățământ;
j) analizează, în vederea acordării avizului de legalitate, criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administrație din unitățile de învățământ;
k) transmit către fiecare unitate de învățământ modelul electronic al cererii-tip de înscriere și îndrumă operațiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din calculator și de corectare a eventualelor erori;
l) elaborează procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare, pe care o comunică unităților de învățământ și o afișează pe site-ul inspectoratului; informează comisia națională din cadrul MEN cu privire la această procedură;
m) centralizează și soluționează cererile părinților copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ, după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere;
n) elaborează procedura specifică de repartizare a copiilor care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2012-2013 și îndeplinesc condițiile de înscriere în clasa I, ai căror părinți optează pentru altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile disponibile, pe care o comunică unităților de învățământ și o afișează pe site-ul inspectoratului; informează comisia națională din cadrul MEN cu privire la această procedură;
o) asigură, conform prevederilor prezentei metodologii, instituirea și funcționarea unui telverde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
p) numesc reprezentanți ai comisiei județene/a municipiului București, care să țină permanent legătura cu presa, pentru a oferi informații corecte și actualizate despre înscrierea copiilor în învățământul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde și numărul acestuia;
q) la sfârșitul fiecărei etape de înscriere coordonează afișarea, în fiecare unitate de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor înmatriculați și a locurilor rămase disponibile;
r) pot numi delegați ai comisiei județene/a municipiului București, care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ;
s) controlează respectarea prevederilor prezentei metodologii în toate unitățile de învățământ din județ și sancționează, în conformitate cu prevederile legale, încălcarea legislației în vigoare de către membrii comisiilor de înscriere;
ș) se asigură că toți copiii care trebuie să își facă debutul școlar în anul școlar 2013 - 2014 sunt înscriși într-o unitate de învățământ în clasa pregătitoare sau în clasa I și fac demersurile legale pentru a asigura participarea la educație a acestora;
t) elaborează și transmit MEN raportul cu privire la modul de desfășurare a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar, în termen de 10 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere și propun eventuale modificări ale prezentei metodologii.
(4) La ședințele comisiei județene/a municipiului București participă persoana responsabilă cu telverde, informând comisia referitor la toate aspectele semnalate pe această cale.
Art. 53. - (1) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ este alcătuită din:
a) președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
b) secretar – secretarul șef sau secretarul unității de învățământ;
c) membri – 1-7 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.
(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ au următoarele atribuții:
a) asigură informarea părinților referitor la prevederile legale, la procedurile și calendarul înscrierii;
b) asigură crearea bazei de date privitoare la candidații pentru înscrierea în clasa pregătitoare; în acest scop alocă un număr suficient de calculatoare pentru a asigura fluența procesului de înscriere la clasa pregătitoare, precum și resursa umană necesară și competentă pentru operarea pe calculator;
c) verifică documentele depuse la înscriere, în prezența părinților, completează în aplicația informatică și/sau validează cererile-tip de înscriere, cuprinzând datele personale și, după caz, informația necesară pentru asigurarea departajării candidaților proveniți din alte circumscripții;
d) răspund de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de înscriere și verifică, împreună cu părinții, corectitudinea informațiilor introduse în aplicația informatică; efectuează corectarea greșelilor sesizate;
e) stabilesc și anunță din timp criteriile de departajare specifice unității de învățământ, care se aplică în situația în care există mai multe cereri de la părinți din afara circumscripției școlare decât locuri rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripția școlară;
f) transmit, spre analiză și în vederea acordării avizului de legalitate, comisiei județene/a municipiului București criteriile specifice de departajare care se aplică în cazul în care există mai multe solicitări de înscriere a copiilor din afara circumscripției școlare decât locuri libere;
g) procesează, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, cererile de înscriere ale părinților care au domiciliul în afara circumscripției școlare și solicită înscrierea la respectiva unitate de învățământ, pe locurile rămase libere; admit sau resping cererile acestora, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și propun consiliului de administrație al unității de învățământ lista candidaților admiși, spre validare;
h) asigură marcarea în aplicația informatică a cererilor – tip de înscriere depuse de părinții copiilor care provin din altă circumscripție școlară, admiși în unitatea de învățământ;
i) asigură prezența permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea ori validarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
j) afișează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor înmatriculați la clasa pregătitoare;
k) asigură înscrierea copiilor care îndeplinesc condițiile de la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și ale procedurii specifice elaborate de comisia județeană/a municipiului București și completează în aplicația informatică datele acestora;
l) elaborează și transmit ISJ/ISMB raportul cu privire la modul de desfășurare a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar, în termen de 5 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere și propun eventuale modificări ale prezentei metodologii.Cap. XIV Dispoziții finale

Art. 54. - Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
Art. 55. - Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
Art. 56. - (1) Se interzice unităților de învățământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinților alte foloase, pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I.
(2) Se interzice colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la părinții care solicită înscrierea în învățământul primar.
(3) Personalul din învățământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, săvârșește fapte de natură penală sau care manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, este sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 57. - (1) Unitățile de învățământ cu program integrat de artă și sportiv care, potrivit reglementărilor în vigoare, pot organiza programul integrat începând cu învățământul primar, pot școlariza elevi în învățământul de artă și sportiv începând cu clasa I.
(2) Înscrierea copiilor în clasa I cu program integrat de artă și sportiv se face în conformitate cu prevederile legii și ale metodologiilor în vigoare.
Art. 58. - Comisiile județene/a municipiului București monitorizează și controlează activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ, verificând respectarea legalității, a transparenței și a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de înscriere din unitățile de învățământ sau documentele depuse pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I, și iau/ia măsurile care se impun pentru respectarea legalității și asigurarea drepturilor egale pentru toți copiii.
Art. 59. - Comisia națională verifică, direct sau prin delegații săi, respectarea prezentei metodologii și ia măsurile care se impun pentru respectarea acesteia.
Art. 60. - Comisia națională poate solicita ministrului educației naționale, în situații justificate, modificări ale calendarului înscrierii.

Comentarii

Nu exista nici un comentariu

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invita sa vizitati www.fonduri-eu.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatioru pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a guvernului Romaniei.

Termenii si conditiile pentru accesarea, vizionarea si folosirea acestui site le puteti gasi aici